Latvijas skolas soma

skolas soma krasains web

Projekts "Latvijas skolas soma"

Kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” mērķis ir nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), sasaistot tās ar mācību un audzināšanas darbu.

“Latvijas skolas soma” ir kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, mazinātu sociālo nevienlīdzību, tā stiprinot jaunās paaudzes pilsoniskuma un valstiskās piederības apziņu.

Programmas darbība aktivizē jaunu kultūras produktu veidošanu bērnu un jauniešu auditorijai, paaugstinot nodarbinātību un veicinot kultūras un izglītības jomu profesionāļu un ekspertu sadarbību.

Programma „Latvijas skolas soma” sekmē valsts izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu pamata un vidējās izglītības posmā un nostiprina izpratni par kultūras īpašo lomu personības attīstībā un 21. gadsimta zināšanu ekonomikā, veicinot augstas pievienotās vērtības preču un pakalpojumu radīšanu.

Projekta norises laiks 2018.-2021.

Limbažu Valsts ģimnāzijas skolēniem projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros piedāvātas koncertlekcijas, teātra izrādes, koncerti, kino filmas, animācijas filmas, Cilpošanas spēles dabā, izglītojošas interaktīvas nodarbības, cirka izrādes gan klātienē, gan arī tiešsaistes formātos attālinātajā mācību procesā. Projekta koordinatore skolā Baiba Cīrule